วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิชา การเขียนแผนที่เบื้องต้น

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิชา เทคโนโลยีและการแปลความหมายแผนที่
สำหรับครูสังคมศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยาย

 • บทที่ 1 ประวัติของแผนที่ Download
 • บทที่ 2 โลกและการหมุนของโลก  Download
 • บทที่ 3 วงกลมใหญ่ ละติจูด ลองจิจูด และเวลา  Download
 • บทที่ 4 รายละเอียดประจำขอบระวางแผนที่       Download
 • บทที่ 5 สัญลักษณ์ในแผนที่  Download
 • บทที่ 6 มาตราส่วน  Download
 • บทที่ 7 ทิศทาง Download
 • บทที่ 8 ความสูงและทรวดทรง Download
 • บทที่ 9 การกำหนดตำแหน่งบนแผนที่ Download
 • บทที่ 10 การวัดพื้นที่ในแผนที่ Download
 • บทที่ 12 เส้นโครงแผนที่ Download
 • บทที่ 13 ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial PhotoDownload

          ตัวอย่างงาน  Download

         คะแนนสอบกลางภาค Download

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
สำหรับครูสังคมศึกษา

เอกสารประกอบการสอน Download

วิชา การสำรวจข้อมูลระยะไกล 

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

วิชา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เอกสารประกอบการสอน Download
คู่มือการใช้งานโปรแกรม ArcView Download
เอกสารประกอบการบรรยาย
บทที่ 1   Download
บทที่ 2   Download
บทที่ 3   Download
บทที่ 4   Download1   Download2
บทที่ 5   Download