วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิชา การเขียนแผนที่เบื้องต้น

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิชา เทคโนโลยีและการแปลความหมายแผนที่
สำหรับครูสังคมศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยาย

 • บทที่ 1 ประวัติของแผนที่ Download
 • บทที่ 2 โลกและการหมุนของโลก  Download
 • บทที่ 3 วงกลมใหญ่ ละติจูด ลองจิจูด และเวลา  Download
 • บทที่ 4 รายละเอียดประจำขอบระวางแผนที่       Download
 • บทที่ 5 สัญลักษณ์ในแผนที่  Download
 • บทที่ 6 มาตราส่วน  Download
 • บทที่ 7 ทิศทาง Download
 • บทที่ 8 ความสูงและทรวดทรง Download
 • บทที่ 9 การกำหนดตำแหน่งบนแผนที่ Download
 • บทที่ 10 การวัดพื้นที่ในแผนที่ Download
 • บทที่ 12 เส้นโครงแผนที่ Download
 • บทที่ 13 ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial PhotoDownload

          ตัวอย่างงาน  Download

         คะแนนสอบกลางภาค Download

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
สำหรับครูสังคมศึกษา

เอกสารประกอบการสอน Download

วิชา การสำรวจข้อมูลระยะไกล