วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบการสอน

๐ แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 
๐ การเขียนแผนที่เบื้องต้น
๐ โฟโตแกรมเมตรี                                                
๐ การสำรวจเบื้องต้น
๐ เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตร์             
๐ การเขียนแผนที่เพื่องานเฉพาะอย่าง
๐ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                                
๐ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์          
๐ การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น                     
๐ การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกล
๐ เทคโนโลยีและการแปลความหมายแผนที่สำหรับครูสังคมศึกษา
๐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา
๐ ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมภูมิภาคล้านนา
๐ สถิติเพื่อการวิจัย


คู่มือการใช้งานโปรแกรม